За нас

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" - ОХРИД

Националната установа Центар за култура “Григор Прличев”- Охрид како организатор и незаобиколен фактор на културниот живот во Охрид и во неговата околина успешно развива бројни културни содржини што ги анимира граѓаните и особено младата генерација.

Формиран уште во далечната 1958 година како Дом на културата, институција за развој и унапредување на културно-уметничката и забавната дејност во Охрид, половина век претставува значаен витален Центар на бројни подвижни културни облици што чинат културно единство – мозаик од културни настани. Повеќето од културните облици опстојуваат напоредно во времето во кое опстојува установата, а многу од нив во дослух со современите потреби се подложуваа на промени и кога тоа ќе го побараше актуелноста на духот на просторот, отстапуваа пред нови што постојано надојдуваа, надополнуваа стари или продолжуваа како нови облици.

Дејноста на оваа културна установа е програмски и функционално поттикнување и развој на културата, двигател на културниот израз на севкупната популација во регионот, особено на творештвото на децата и младината,  објавување на културно-уметнички дела, како и вршење на други дејности од областа на културата согласно со закон.

Во Центарот за култура работи Народен Театар Охрид, формиран со Одлука на Влада на Р. Македонија во 2011 година.

Управен Одбор:
 • Томислав Велјановски – претседател
 • Петар кочоски – член
 • Јагода Мајстороска  – член
 • Павел Маслов – член
 • Татјана Матеска – член

Директор: М-р. Горан Симоноски

Вработени:

 • Горан Стојаноски Актер 2 категорија
 • Адријана Билаловиќ Актер 4 категорија
 • Биљана Билаловиќ Актер 4 категорија
 • Павел Маслов Актер 4 категорија
 • Стрезо Стаматовски Актер 4 категорија
 • Ивица Цонев Актер 4 категорија
 • Никола Тодороски Актер 4 категорија
 • Филип Кипровски Актер 4 категорија
 • Елизабета Стефаноска Актер 4 категорија
 • Зоран Пејкоски Драматург
 • Ѓорѓи Ризески Режисер – Асистент
 • Ирена Стеријовска Режисер –Асистент
 • Кристина Тодороска Драматург – Асистент
 • Ангеличин Жура Филип Соработник за драмска дејност
 • Илче Климоски Програмски раководител
 • Ѓоко Алоски Друг стручен соработник во културата
 • Зоран Левески Друг стручен соработник во културата
 • Снежана Дулеска Самостоен референт – главен благајник
 • Јагода Мајстороска Самостоен референт за админ.работи
 • Јован Стефаноски Самостоен референт за админ.работи
 • Наташа Димоска  Климоска Самостоен референт за админ.работи
 • Булент Цане Помлад соработник -технички секретар
 • Борис Велјаноски Светло мајстор
 • Линдита Мерко Гардеробер
 • Деса Лазороска Гардеробер
 • Соња Крстаноска Реквизитер
 • Марјана Николоска Реквизитер
 • Крстаноски Љупчо Друг одговорен сценски работник
 • Даниел Андрески Друг одговорен сценски работник
 • Кире Ангелоски Друг одговорен сценски работник
 • Ѓоко Китоски Друг одговорен сценски работник
 • Горан Георгиески Друг одговорен сценски работник
 • Аца Николовски  Домаќин
 • Гоце Наумоски Техничар за светло
 • Весна Вељаноска Друг работник за прием на посетители
 • Мехмед  Јашар Билетопродавач
 • Никола Карајованоски Техничар за тон
 • Голабоски Павле Техничар за светло