Преведи со Google Translate

Macedonian Albanian English French German Spanish
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Одлука

Одлука

Врз основа на член 77-ж од Законот за култура и член 16 став 1 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, начинот на спроведување на селекцијата, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен огласот даватели на јавни услуги во Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ Охрид бр.02-164/1 од 14.05.2021 година, В.Д. Директорот на Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ Охрид на ден 15.12.2021 година ја донесе следната:
О Д Л У К А за избор
За вработување на 1 (еден) работник на неопределено работно време за работно место со реден број и шифра: КУЛ 03 04 Б01 009, звање и назив на работното место: Кореограф, Етнокореограф-етнокореолог во Националаната установа Центар за култура „Григор Прличев“ Охрид се избира кандидатот Горан Симоноски од Охрид.
Образложение:
Националната установа Центар за култура „Григор Прличев“ Охрид објави јавен оглас бр.1/2021 за вработување на 1 (еден) работник на неопределено работно време за работно место со реден број и шифра: КУЛ 03 04 Б01 009, звање и назив на работното место: Кореограф, Етнокореограф-етнокореолог во Националаната установа Центар за култура „Григор Прличев“ Охрид кој оглас се објави на веб страницата на јавната установа и во најмалку три дневни весника, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
Share/Save/Bookmark